Wczytuję dane...
Polityka Zwrotów

Zwroty. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od odebrania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także lista przypadków, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Lokalnie.eu i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Usługodawcę dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt na adres Usługodawcy, na swój koszt.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu w niniejszym regulaminie Załącznik nr 2

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli towar jest zwracany drogą wysyłkową, powinien być zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
Sklep Lokalnie.eu zwraca wszelkie opłaty poniesione przez Klienta w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w tym koszty dostawy do Klienta z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy z dostępnych sposobów dla zamówionych towarów. 

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży, przed odesłaniem należy się skontaktować aby uzyskać dokładny adres do wybranego magazynu.  

Koszt opakowania i odesłania / zwrotu Towaru ponosi Konsument. Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych za pobraniem.

Obowiązkiem Klienta, gdy zostaje zawarta umowa sprzedaży, jest odebranie rzeczy, która została sprzedana. Sam więc fakt, że Klient odmówi odebrania rzeczy – w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a towar jest zgodny z umową – nie wpływa na zawarcie umowy.  Wówczas Sprzedawcy przysługuje roszczenie do kupującego o zapłatę kwoty zamówionego towaru, a także wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (np. kosztów przesyłki, kosztów magazynowania przez firmę kurierską itp.).

CZĘŚĆ 22 -Rękojmia, Wady, Reklamacje, Serwis, Gwarancje Produktów.

Usługodawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego Online - Reklamacje, lub w formie pisemnej wypełniając formularz dostępny pod linkiem FORMULARZ REKLAMACYJNY na adres Usługodawcy podany w górnej części Regulaminu, na koszt Usługodawcy, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

Inną możliwością polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych jest unijna platforma internetowa ODR. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów w sklepie Lokalnie.eu, Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Usługodawcę albo Usługodawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Usługodawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Usługodawca. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Lokalnie.eu.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji dołączanym do każdego zakupionego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis FsFoto”, produkt należy odesłać na adres Usługodawcy lub podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 15/17, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w Lokalnie.eu, na stronie Reklamacje. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez Usługodawcę odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Lokalnie.eu na stronie Gwarancje.

Przesyłkę reklamacyjną Klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

W przypadku nie odebrania sprzętu po wykonanej usłudze przez okres 30 dni, klient ponosi koszty magazynowania sprzętu w wysokości 5zł + VAT za każdy kolejny dzień przechowywania.

Sprzęt nie odebrany z naprawy w ciągu 90 dni od daty wykonania naprawy / ekspertyzy zostaje zutylizowany.