Regulamin Serwisu Internetowego Lokalnie.eu 20.04.2020


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.


2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://lokalnie.eu/


3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.


4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie


5. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.


6. Sklep Internetowy – wydzielona cześć Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży z podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną towarów.


7. Administrator Serwisu – ...


8. Umowa na korzystanie z serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika obejmująca korzystanie z Konta.


9. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


10. Usługa Serwisu – usługa świadczona przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Użytkownika Umowy Sprzedaży we wskazanym Sklepie i dostarczeniu Użytkownikowi wybranego przez użytkownika towaru pod wskazany przez Użytkownika adres realizowana przez podwykonawców Administratora Serwisu (tzw. „Kurierów”).


11. Umowa na Usługę Serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, której przedmiotem jest wykonanie Usługi Serwisu.


12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, w imieniu i na rzecz którego działa Administrator Serwisu; Administrator Serwisu nie jest dostawcą towarów zakupionych na podstawie Umowy


13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, która może zostać nabyta przez Administratora Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika we wskazanym przez Użytkownika Sklepie.


14. Sklep - obiekt handlowy przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w portalu internetowym Lokalnie.eu.


15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika określające rodzaj i ilość Towarów, które w imieniu i na rzecz Użytkownika ma nabyć w Sklepie Administrator Serwisu.


16. Treści Użytkownika – wszystkie materiały tekstowe, graficzne, wideo lub inne przygotowywane zamieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu.


17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


18. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


19. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.


20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.


 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.


2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.


3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zawarcie Umowy na Usługę Serwisu.


4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) podstawowe funkcjonalności Serwisu,

b) minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,

e) tryb postępowania reklamacyjnego,

f) zasady polityki ochrony danych osobowych,

g) warunki zamieszczania Treści Użytkownika w Serwisie.

h) zasady zmiany Regulaminu.

5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:

a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b) Dostęp do poczty elektronicznej;

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.


6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://lokalnie.eu/strona-regulamin i sporządzić wydruk.


7. Administrator Serwisu przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do obszarów wskazanych w treści Serwisu. Aktualny wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia: Cała Polska. Administrator Serwisu może w każdym czasie zmienić wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.


8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.


9. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

10. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS ,skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.

12. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

14. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.

 

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu


1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie. Zarejestrowanie i utworzenie Konta w Serwisie jest warunkiem zawierania Umów na Usługę Serwisu oraz przeglądania ofert sklepów w zakresie alkoholu.


2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane. Rejestracja i logowanie mogą być również przeprowadzone z użyciem danych dostępowych do aplikacji Facebook(tzw. logowanie/rejestracja przez Facebook).


3. Warunkiem korzystania z Usługi Serwisu i rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, bez wpływu na przyjętą do wykonania Umowę na Usługę serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

c) dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.


5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu w myśli ust.4 powyżej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.

6. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,

c) korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.


7. Dokonując rejestracji w Serwisie, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.

8. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.

9. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy na Usługi Serwisu.

10. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nie oznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta

11. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

12. Do umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia pkt V niniejszego Regulaminu.

c) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,

d) zasady zawierania Umów na Usługę Serwisu i ich realizacji,
IV.Usługi Serwisu

A. Postanowienia Ogólne

1. Administrator Serwisu jest niezależny od Sklepów wskazanych w Serwisie, w których oferowana jest możliwość zakupienia Towarów. Administrator Serwisu nie działa w imieniu Sklepów ani nie prowadzi bezpośredniej ani pośredniej sprzedaży Towarów.


2. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży zamówionych przez Użytkownika w Sklepie Towarów. Usługa Serwisu polega wyłącznie na zakupie w imieniu i na rzecz Użytkownika 


3. Usługa Serwisu wykonywana jest za pośrednictwem Kurierów, za których działania i zaniechania Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność. Kurier jest stroną umowy z Użytkownikiem. Kurier otrzymuje od sklepu, w którym zostało złożone zamówienie pełnomocnictwo substytucyjne do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, który złożył Zamówienie, w zakresie opisanym w niniejszym punkcie IV.


4. Zdjęcia, opisy i informacje na temat Towarów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy, i są dostarczone przez Sklep. Rzeczywisty wygląd Towarów stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku może się różnić od zdjęć.


5. Zamówienie nie może zawierać więcej niż 200 produktów.B. Zawarcie Umowy na Usługę Serwisu

1. Zawarcie Umowy na Usługę Serwisu wymaga posiadania Konta.


2. W celu zawarcia Umowy na Usługę Serwisu należy dokonać wyboru Towarów, które oznaczone są jako „dostępne” w Sklepie, który jest oznaczony jako „dostępny” w Serwisie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronach Serwisu. Dostępność Sklepów może być uzależniona od lokalizacji miejsca dostawy Towarów i ustalana jest na zasadzie wyłącznej decyzji Sklepu.


3. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.


4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.


5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i dowóz Towaru i oznaczonych przez Administratora jako wymagane.  


6. Z chwilą zawarcia Umowy na Usługę Serwisu jest wysłanie na adres-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Serwisu Zamówienia do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa na Usługę Serwisu zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.


7. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu realizacji Umowy na Usługę Serwisu, w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu.


8. Składając Zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na określone postępowanie w przypadku konieczności zakupu zamienników Towarów. Użytkownik związany jest udzieloną zgodą.


9. Składając Zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt Kuriera przypadku konieczności zakupu zamienników Towarów.


10. Składając Zamówienie Użytkownik udziela Administratorowi pełnomocnictwa do dokonania zakupu Towarów wskazanych w Zamówieniu w imieniu i na rzecz Użytkownika, z prawem do udzielenia przez Administratora pełnomocnictwa substytucyjnego Kurierowi.


11. Przez określony czas od złożenia Zamówienia Użytkownik może jeszcze edytować treść Zamówienia. Czas ten ustalany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu. Po przekazaniu przez Administratora Serwisu Użytkownikowi informacji o braku dalszej możliwości edytowania treści Zamówienia, możliwość taka zostanie trwale zablokowana.


C. Warunki płatności


1. Realizacja Zamówienia wymaga pobrania od Użytkownika opłaty. Opłata za realizację Zamówienia składa się z ceny Towaru, która zostanie zapłacona w Sklepie w imieniu i na rzecz Użytkownika, oraz z wynagrodzenia Administratora Serwisu za realizację Usługi Serwisu.


2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.


3. Przystąpienie do realizacji Zamówienia wymaga jego opłacenia przez Użytkownika w całości.


4. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za realizację Zamówienia. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.


5. Użytkownik może dokonać zapisu danych swojej karty płatniczej lub kredytowej dla ułatwienia kolejnych płatności.

6. Administrator odbiera ze Sklepu dowód zakupu Towarów (DZT).  


7. Kwota, która podana została jako całkowita opłata za Zamówienie może być wyższa niż ostateczna opłata za Zamówienie. Jeżeli ostateczna opłata za Zamówienie okaże się niższa niż kwota pobrana od Użytkownika lub zabezpieczona na rachunku / karcie Użytkownika, Użytkownikowi zostanie zwrócona różnica. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.


8. Operatorem płatności w postaci:

A) Szybkiego przelewu oraz Blik jest PayU.

B) Płatności kartą jest PayU.


D. Realizacja Zamówienia

1. Towar dostarczany jest przez Kurier zgodnie z terminem podanym przez Administratora Serwisu w potwierdzeniu Zamówienia. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Kurier w danym Sklepie, ich zakupu i dostarczeni pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Administratora Serwisu lub Kurier, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi składając Zamówienie.


2. Działający w imieniu Administratora Serwisu Kurier dokłada wszelkich starań, aby zakupić w imieniu Użytkownika wszystkie Towary wskazane w Zamówieniu. Jednakże w Sklepach tych mogą zdarzyć się braki produktów lub cena podana w Serwisie może różnić się od ceny w Sklepie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik zaznaczył odpowiedni sposób postępowania przy składaniu Zamówienia – Kurier postępować będzie zgodnie z tymi sposobem postępowania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik udzielił zgody na kontakt – Kurier podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem, aby ustalić możliwe zamienniki, wykorzystując dane kontaktowe Użytkownika podane przez rejestracji w Serwisie lub składaniu Zamówienia.

5. Jeśli Użytkownik nie wybrał przy składaniu Zamówienia sposoby postępowania w przypadku konieczności zakupu zamienników lub kontakt z Użytkownikiem nie jest możliwy albo Użytkownik nie dokona wyboru zamienników Towarów niedostępnych, Zamówienie w zakresie danego Towaru jest anulowane i zwracane są Użytkownikowi środki, które wpłacił z tego tytułu. Zamówienie danego Towaru jest anulowane i środki z tego tytułu są zwracane także w przypadku, gdy cena danego Towaru w Sklepie jest wyższa niż wskazana w Serwisie, a Użytkownik nie zaakceptuje dopłaty do ceny obowiązującej w Sklepie ani zakupu tańszego zamiennika, albo żaden tańszy zamiennik nie będzie w Sklepie dostępny. Pozostała część Zamówienia pozostaje w mocy.

6. Towar zostanie dostarczony przez Kuriera do miejsca dostawy wskazanego w Zamówieniu. W przypadku nieobecności Użytkownika Towar może zostać wydany innej osobie obecnej pod adresem dostawy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. W przypadku, jeżeli dostawa Towaru okaże się niemożliwa z uwagi na brak osoby, która mogłaby odebrać Towar, Administrator Serwisu może anulować zamówienie. 

7. Alkohol może być wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18lat i nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Kurier jest zobowiązany i uprawniony dokonać weryfikacji wieku Użytkownika lub osoby, która odbiera Towar w imieniu Użytkownika przed wydaniem Towaru, w szczególności poprzez okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierającego datę urodzenia i aktualne zdjęcie. W przypadku, gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 lat, osoba, która odmawia okazania dowodu tożsamości,   

8. Po realizacji Zamówienia Administrator Serwisu może skontaktować się z Użytkownikiem celem weryfikacji satysfakcji Użytkownika z Usługi Serwisu.


E. Odpowiedzialność za wady Towaru

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator Serwisu nie odpowiada za wady Towaru z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprawidłowej realizacji przez Administratora Serwisu Umowy na Usługi Serwisu. Realizacja uprawnień z tytułu wad, za które Administrator Serwisu odpowiada odbywa się na zasadach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, względem właściciela Sklepu.


2. W przypadku, jeżeli Towar zawiera wady, za które Administrator Serwisu nie odpowiada zgodnie z ust. 1 powyżej, Administrator Serwisu może jednak, na wniosek Użytkownika:

● na własny koszt lub za zaakceptowaną przez Użytkownika dodatkową opłatą wymienić wadliwy Towar na Towar wolny od wad,

● zwrócić Użytkownik całość lub część ceny, jaką zapłacił na rachunek Administratora Serwisu.


3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ograniczają roszczeń Użytkownika w stosunku do Sklepu z tytułu Umowy Sprzedaży.


4. Wszelkie wnioski związane z rozparzeniem roszczenia z tytułu wad zakupionego Towaru w kontekście ust.2 powyżej należy składać na e-mail:bok@lokalnie.eu, załączając opis lub zdjęcie wadliwego Towaru. Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni od ich otrzymania.


V.Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.


2. Składając Zamówienie Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie Umowy na Usługę Serwisu przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w ust. 1 powyżej. W związku z powyższym:

1) po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu Użytkownik będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy od momentu wykonania w pełni Usługi Serwisu;

2) Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności za wykonane do momentu odstąpienia zakupy w Sklepie zgodnie z Zamówieniem.


13. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.


14. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.


15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


VI.Reklamacje dotyczące działania Serwisu i wykonani Umowy na Usługę Serwisu

1. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres: bok@lokalnie.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.


2. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 5 dni kalendarzowych.


VII. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem  https://www.lokalnie.eu/strona-polityka-ptywatno-ci. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.VIII.Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.


2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2020.


3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach. 


Zapisz się do naszego newslettera

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Niektóre informacje mogą być przesyłane do Użytkownika w postaci tzw. pliku cookie zapisywanego w pamięci urządzenia Użytkownika.