Regulamin Partnera Handlowego

Regulamin Serwisu Internetowego Lokalnie.eu dla Partnera 20.04.2020

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://lokalnie.eu/

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie

6. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.

7.Sklep Internetowy – wydzielona cześć Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży z podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną towarów.

8. Administrator Serwisu – – ... -

9. Umowa na korzystanie z serwisu – umowa zawierana z Partnerem (sklepem), który dokonał w Serwisie rejestracji Partnera obejmująca korzystanie z Konta.

10. Umowa na Usługę Serwisu – umowa zawierana z Partnerem, której przedmiotem jest wykonanie Usługi Serwisu.

11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, w imieniu i na rzecz którego działa Administrator Serwisu; Administrator Serwisu nie jest dostawcą towarów zakupionych na podstawie Umowy

12. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, która może zostać nabyta przez Administratora Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika we wskazanym przez Partnera Sklepie.

13. Partner - obiekt handlowy przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w portalu internetowym Lokalnie.eu.

14. Treści Partnera – wszystkie materiały tekstowe, graficzne, wideo lub inne przygotowywane zamieszczane przez Partnera w ramach Serwisu.

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.

3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie klientom zawarcie Umowy na Usługę Serwisu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

          a) podstawowe funkcjonalności Serwisu,

b) minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,

e) tryb postępowania reklamacyjnego,

f) zasady polityki ochrony danych osobowych,

g) warunki zamieszczania Treści Użytkownika w Serwisie.

h) zasady zmiany Regulaminu.

Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:

a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b) Dostęp do poczty elektronicznej;

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.

5. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://lokalnie.eu/strona-regulamin i sporządzić wydruk.

6. Administrator Serwisu przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do obszarów wskazanych w treści Serwisu. Aktualny wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia: Cała Polska. Administrator Serwisu może w każdym czasie zmienić wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

7. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Partnerzy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

9. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Partnerów. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu i dostępne dla Partnerów.

10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS ,skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.

14. Partner nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.

12. Partner przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Partnerów do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie ani za ich rzetelność i kompletność.

13. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Partnera lub Administratora Serwisu.


III. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Administratora serwisu, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Partnera z Serwisu, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Administratora na rzecz Partnera nie jest ograniczone w czasie.

2. Partner ma możliwość zarejestrowania się na Serwisie – utworzenia Konta na skutek podania danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Serwisu z aplikacją Facebook.com lub Google.com. Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.

3. Usunięcie Konta danego Partnera następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: , za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@lokalnie.eu lub też formularza kontaktowego dostępnego na Serwisie, po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Administratora.

4. Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Partnera, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Sklepów, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9, czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Administratora w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

6. Korzystanie przez Partnerów z Usług świadczonych przez Administratora jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet i innych urządzeń w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w dowolną z obsługiwanych przeglądarek

7. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Partnera treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

- danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Serwisu;

- informacji naruszających jakiekolwiek dobra Administratora lub osób trzecich;

- innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

8. Korzystając z Serwisu Partnerzy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.

9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Partnerów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Administratora. W szczególności Partner nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Administratora na jakąkolwiek szkodę majątkową.

IV. Towar

1. Administrator publikuje Towar w imieniu i na rzecz Sklepu na Serwisie, zgodnie z Danymi Sklepu przekazanymi przez Partnera.

2. Administrator prezentuje wszystkie Dane Sklepu w sposób wyraźnie wskazujący Użytkownikowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Towaru.


V. Zamówienie


1. Umowa zamówienia jest zawierana w momencie ukończenia składania Zamówienia na konkretne zakupy z obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika. Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.

2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sklep wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Administratorowi lub Partnerowi.

3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z Partnerem za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Użytkownik winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Dostawcy Sklepu, jak i Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.

4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Sklepu. Godzina, o której mowa w zd. poprzednim zostanie wskazana Użytkownikowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Serwisie.

5. W momencie dostarczenia Zamówienia Sklep może poprosić o dokument tożsamości, jeśli Zamówienie obejmuje produkty alkoholowe lub inne produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Partner odmówi dostarczenia odpowiednich produktów Użytkownikowi. W takim przypadku pobrane mogą zostać koszty z tytułu unieważnienia Zamówienia.


VI. Odstąpienie od Umowy


1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Sklepy produktów, Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Sklepem. 

2. Administrator wskazuje Użytkownikowi, że Sklep jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

b) dezaktualizacji zamieszczonej w Serwisie Oferty w sytuacji, gdy Użytkownik nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sklep,

c) przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Partner dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Użytkownika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

4. W przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Administrator jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Użytkownika.

5. Administrator jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Użytkowników, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Administratora Zamówienia już opłaconego, Partner przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Administrator jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.


VII. Płatność


1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Użytkowników, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Sklepu ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Użytkownika dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Użytkownik może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Serwisu Systemów Płatności Online lub przekazując należność dostawcy w momencie dostawy lub płacąc w Sklepie przy odbiorze. Dostępność sposobów zapłaty wymienionych w zd. poprzednim jest uzależniona od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy Administratorem, a daną Partnerem i może zostać ograniczona. Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Serwisie podczas składania Zamówienia w danym Sklepie i musi dokonać wyboru jednego z nich przed ukończeniem Zamówienia.

2. Z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych warunków świadczenia usług dla Użytkowników (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Użytkownika. Zwrot jest zawsze dokonywany w gotówce natychmiast przy przekazywaniu Zamówienia.


VIII. Rozpatrywanie reklamacji Użytkowników


1. Reklamacje Użytkowników dotyczące Towarów, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Sklepów z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Serwisie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zd. poprzednim Administrator może odgrywać jedynie rolę mediatora.

2. W przypadku reklamacji Użytkownika dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Administratora za pośrednictwem:

a) formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://lokalnie.eu/kontakt

b) poczty elektronicznej na adres bok@lokalnie.eu lub

c)

3. Po otrzymaniu przez Administratora reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Administrator potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Użytkownika na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.


IX. Prawo właściwe i właściwość sądów


1. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji.

2. Spory, które powstaną w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby powoda. 


X. Rozliczenie


1. Administrator i Partner przyjmują za formę rozliczenia prowizję od sprzedaży Towarów w Sklepie Partnera, która wydarzy się dzięki pomocy serwisu lub jego pośrednictwem. 

2. Za skuteczną sprzedaż Partnera przyjmuje się każde zrealizowane i opłacone zamówienie przez Użytkownika

3. Rozliczenie prowizji pomiędzy Administratorem a Partnerem następuje co 15 dni. System Serwisu automatycznie generuje fakturę vat z 14 dniowym terminem płatności. 

4. W przypadku braku płatności w umówionym terminie Administrator ma prawo do ograniczenia funkcjonowania Sklepu Partnera na Serwisie 


XI. Newsletter


1. Zostając Partnerem Handlowym, Partner może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o wsparciu biznesu, ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych. Partner może w każdej chwili wycofać swoją zgodę kontaktując się z Działem Obsługi pod adresem bok@lokalnie.eu


XII. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych


2. Administrator przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkowników i Partnerów. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce PrywatnościZapisz się do naszego newslettera

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka). Niektóre informacje mogą być przesyłane do Użytkownika w postaci tzw. pliku cookie zapisywanego w pamięci urządzenia Użytkownika.